Free Web Space | BlueHost Review  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำบุพบท คือ คำที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงคำหนึ่งหรือกลุ่มคำหนึ่งให้สัมพันธ์กับคำอื่น หรือกลุ่มคำอื่น เพื่อแสดงความหมายต่าง ๆ เช่น ความเป็นเจ้าของ ลักษณะ เหตุผล เวลา สถานที่ ประมาณ ความต้องการ เปรียบเทียบ ฯลฯ ได้แก่ คำ ใน แก่ แต่ ต่อ สำหรับ โดย ด้วย ของ แห่ง ใกล้ ไกล ฯลฯ

คำบุพบทแบ่งเป็น ๒ พวก คือ
๑. คำบุพบทที่เชื่อมโยงกับบทอื่น

๑.๑ บุพบทนำหน้ากรรม ได้แก่ คำ แก่ ซึ่ง
ตัวอย่าง
- อย่าเห็นแก่ตัว
- เราต้องอาศัยซึ่งกันและกัน

๑.๒ บุพบทนำหน้าคำที่เป็นเจ้าของ ได้แก่ คำ แห่ง ของ
ตัวอย่าง
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
- หนังสือของนักเรียน

๑.๓ บุพบทนำหน้าคำบอกลักษณะ ได้แก่ คำ ด้วย กับ แก่ ต่อ
ตัวอย่าง
- ยายกินข้าวด้วยมือ
- ครูให้รางวัลแก่นักเรียนเรียนดี

๑.๔ บุพบทนำหน้าคำบอกเวลา ได้แก่ คำ เมื่อ ตั้งแต่ กระทั่ง จน
ตัวอย่าง
- เขามาถึงบ้านเมื่อเช้านี้
- พ่อทำงานจนเที่ยงคืน

๑.๕ บุพบทนำหน้าคำบอกสถานที่ ได้แก่ คำ ที่ ใน เหนือ ใกล้ จาก แต่
ตัวอย่าง
- เขามาแต่บ้าน
- น้ำอยู่ในตู้เย็น

๑.๖ บุพบทนำหน้าคำบอกประมาณ ได้แก่ คำ ตลอด เกือบ ทั้ง ราว
ตัวอย่าง
- ฝนตกหนักตลอดปี
- น้องไปโรงเรียนเกือบสาย

๒. คำบุพบทที่ไม่เชื่อมโยงกับบทอื่น ส่วนมากจะอยู่ต้นประโยค ใช้เป็นการทักทาย
มักใช้ในคำประพันธ์

ตัวอย่าง
- ดูกร ภิกษุทั้งหลาย การปฏิบัติธรรมเป็นหลักสำคัญทางศาสนา
- ข้าแต่ พระคุณเจ้า ข้าพเจ้าความเมตตาจากท่าน
- ดูก่อน ท่านผู้เจริญ ความเมตตาต่อสรรพสัตว์เป็นสิ่งพึงกระทำ

ก่อนหน้า

หน้าหลัก

ถัดไป